Diaspora Politikamız

Diaspora Politikamız

AK Parti olarak yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza “milletine hizmeti esas alan devlet” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaş- larımıza yönelik politikaların, vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde daha da ileri bir noktaya taşınması gerektiğini savunuyor, onların bulundukları ülkelerde desteklenip güçlendirilmesi yönünde çalışmaların artırılmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu çalışmaların ve girişimlerin yurt dı- şındaki sivil toplumla istişare hâlinde gerçekleştirilmesinin ve meselelerin sistematik takibinin yapılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün farklılıklarını sahiplenerek menfaatlerini savunmak, anavatanla olan bağlarını ve kültürel aidiyetlerini korumak, dil ve kültür birikimlerini geliştirmek, bulundukları ülkelerdeki konumlarını güçlendirmek, etkin bir sivil topluma ulaşmak ve yurt dışındaki hizmetlerimizi kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmek diaspora politikamızın ana sütunlarını oluşturuyor. Bu anlayışla, yurt dışındaki vatandaş- larımızla birlikte hayatın her alanını kapsayan, kültürel ve ekonomik inisiyatifler geliştirmeyi hedefliyor, Türk diasporasının kurumsal kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Farklı kurumlarımız tarafından yurt dışında yerleşik vatandaşlarımıza yö- nelik yürütülen çeşitli hizmetlerin koordinasyonunu bütüncül bir strateji doğrultusunda uygulamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Partimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın, içinde yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayata aktif katılımlarını destekliyor. Bununla birlikte, kültürel kimliklerimizin korunmasına azami önem göstermek ve bunun için gerekli desteği vermek, vazgeçilmez hedeflerimiz arasında yer almaya devam ediyor.

Diaspora politikamız bağlamında önümüzdeki dönemde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın; kültürel aidiyetlerinin korunmasını, STK’ların daha etkin bir şekilde desteklenmesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin geliştirilmesini ve vatandaşlık haklarının güçlendirilmesini sağlayacağız.Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarından biri de, kendilerini ilgilendiren konularda farklı periyotlarla bir araya gelebilmeleridir. Buna binaen yıllık diaspora buluşmaları gerçekleştireceğiz.Öte yandan diasporamıza yönelik bilgi eksikliğini gidermek maksadıyla TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin diasporamızın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, sağlık, hukuki ve diğer ilgili alanlarda meseleleri ve gündemleri ile ilgili araştırmalar yapmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Diğer ülke diasporalarının tecrübelerinden faydalanmak, işbirliklerini geliştirmek diaspora politikamızı güçlendirecek bir alandır. Bu noktada Türk Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin diaspora teşkilatları ile işbirliğini geliştirme ve diasporalarımıza yönelik ortak çözümler üretmek üzere çalışmalar başlatmış bulunmaktayız.